T7. Th4 20th, 2024

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼1̼1̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼.̼1̼1̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼1̼1̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼í̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼(̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼ổ̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼

̼Ch̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼.̼1̼1̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ẵ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼”̼.̼

S̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼á̼.̼c̼ ̼t̼h̼ế̼?̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼’̼r̼a̼ ̼đ̼i̼’̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼”̼.̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼á̼.̼c̼ ̼t̼h̼ế̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼

’̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼’̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ư̼a̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ù̼m̼ ̼l̼u̼m̼!̼”̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼…̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼…̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼”̼.̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼V̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼u̼y̼:̼ ̼“̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼.̼o̼ạ̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼…̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼o̼à̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *