CN. Th7 14th, 2024

L̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲3̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲,̲ ̲c̲á̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲,̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲r̲ẫ̲y̲,̲ ̲p̲h̲ủ̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲S̲ố̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲a̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲.̲ ̲M̲a̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲…̲

̲C̲ứ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲q̲u̲á̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲v̲ã̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ỏ̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ó̲.̲

̲–̲ ̲H̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ố̲ ̲v̲à̲ ̲m̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲é̲,̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲Đ̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲m̲à̲ ̲m̲à̲y̲ ̲5̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲7̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲T̲ộ̲i̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲

̲–̲ ̲M̲à̲y̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ơ̲?̲ ̲T̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲á̲?̲ ̲M̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ị̲ ̲ấ̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ế̲?̲ ̲T̲a̲o̲ ̲l̲à̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ư̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲V̲ả̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲d̲ẹ̲p̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲C̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲a̲o̲,̲ ̲k̲ệ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲t̲ự̲ ̲l̲o̲.̲

Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲

̲–̲ ̲Đ̲â̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲C̲ứ̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲a̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲s̲a̲u̲.̲ ̲M̲à̲y̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲t̲ự̲ ̲l̲o̲,̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲m̲à̲y̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ỏ̲ ̲m̲à̲y̲,̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲M̲à̲y̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲k̲i̲a̲ ̲k̲ì̲a̲,̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲k̲ệ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲ư̲ớ̲i̲,̲ ̲m̲a̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲m̲à̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲

̲–̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲…̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ỡ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲,̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲d̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲x̲i̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲2̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲,̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ấ̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ỡ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲(̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲h̲ư̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲t̲o̲ ̲l̲ê̲n̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲,̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲á̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲:̲ ̲“̲K̲i̲ế̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲a̲o̲ ̲n̲ợ̲ ̲m̲à̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲a̲o̲”̲.̲ ̲G̲ỉ̲a̲ ̲v̲ờ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲ư̲ơ̲i̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲d̲â̲u̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲Đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲,̲ ̲n̲ó̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲ ̲p̲h̲e̲n̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲1̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲ ̲g̲ầ̲y̲ ̲y̲ế̲u̲,̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲x̲a̲o̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲ố̲m̲ ̲n̲g̲h̲é̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲

̲Đ̲ê̲m̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲c̲o̲ ̲r̲o̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲â̲u̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲V̲ừ̲a̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ẽ̲ ̲b̲ả̲o̲:̲

̲–̲ ̲M̲à̲y̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲a̲o̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ứ̲?̲

̲–̲ ̲Ơ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲ở̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲a̲i̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲m̲à̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲â̲u̲.̲ ̲B̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲à̲ ̲m̲à̲y̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲“̲ấ̲y̲”̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲g̲ì̲.̲

̲–̲ ̲M̲à̲y̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲t̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲m̲à̲y̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ồ̲ ̲b̲ị̲c̲h̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲â̲u̲.̲ ̲M̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲á̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲á̲ ̲đ̲ủ̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲À̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲x̲e̲m̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲é̲.̲

̲N̲ó̲ ̲k̲é̲o̲ ̲v̲á̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ợ̲ ̲h̲ã̲i̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲S̲ợ̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲â̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

̲–̲ ̲Ê̲ ̲m̲à̲y̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲a̲b̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲m̲à̲.̲ ̲Đ̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲t̲a̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲c̲ỡ̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲

̲–̲ ̲M̲à̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲?̲ ̲T̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ó̲n̲ ̲q̲u̲à̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲m̲à̲.̲

̲–̲ ̲T̲r̲ờ̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲,̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲s̲ổ̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲1̲6̲ ̲t̲ỷ̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲,̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲s̲ổ̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲k̲i̲ệ̲m̲ ̲3̲ ̲t̲ỷ̲.̲ ̲M̲à̲y̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲–̲ ̲L̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲B̲à̲ ̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲a̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲a̲o̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲ấ̲y̲ ̲ở̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲2̲ ̲m̲ó̲n̲ ̲q̲u̲à̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲a̲o̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲T̲a̲o̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ò̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲a̲o̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲

̲–̲ ̲Ơ̲,̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲ở̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲t̲a̲o̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲,̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ứ̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲T̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲â̲u̲.̲ ̲À̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲a̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲à̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ứ̲ ̲m̲à̲y̲ ̲–̲ ̲t̲a̲o̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲.̲ ̲G̲ọ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲–̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲é̲.̲

̲–̲ ̲Ừ̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲–̲ ̲e̲m̲.̲

̲T̲ắ̲t̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲ủ̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ạ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲B̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲a̲y̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲“̲v̲ợ̲”̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲ ̲q̲u̲á̲.̲ ̲N̲g̲ủ̲ ̲s̲a̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲q̲u̲á̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲k̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲ô̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲ý̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ứ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ớ̲i̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲h̲ổ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲

̲Ô̲m̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲a̲u̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲o̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲q̲u̲ã̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ă̲m̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲k̲i̲a̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲3̲ ̲t̲ỷ̲ ̲k̲i̲a̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲i̲ó̲.̲ ̲C̲á̲i̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲t̲r̲a̲i̲.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *