CN. Th4 14th, 2024

Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʙị ᴄ.á.ᴏ ʙᴜộᴄ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ để ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, sᴀᴜ đó đượᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜɪ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ, ʜàɴɢ ǫᴜý.

Nɢàʏ 11/1, ƈσ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Tʜɪếᴜ ᴛá Hưɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ

Tʜᴇᴏ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ, ᴠɪệᴄ ʙ.ắ.ᴛ ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

Nʜậɴ ᴛɪềɴ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Hưɴɢ, Pʜó Tʀưởɴɢ Pʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM, đã ᴄʜỉ ʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ, ʟãɴʜ đạᴏ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢᴀʏ ᴛừ ʟúᴄ đầᴜ, để ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ đã ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ʙᴀɴ ᴠà Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ để đượᴄ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ, ʜàɴɢ ǫᴜý, ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ đềᴜ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ ᴘʜòɴɢ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ʙᴀɴ ᴠà ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ.

Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ.

Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ɴʜậɴ địɴʜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟà ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ, xᴜʏêɴ sᴜốᴛ, ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ, ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ.

Cùɴɢ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴʜậɴ ʜ.ốɪ ʟ.ộ ɴʜư ôɴɢ Hà ᴄòɴ ᴄó ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ Tʀầɴ Aɴʜ Qᴜâɴ (ǫᴜʏềɴ Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Kɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ), Đặɴɢ Tʀầɴ Kʜᴀɴʜ (Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ), Pʜạᴍ Đứᴄ Nɢọᴄ (ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ).

Tʜᴇᴏ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ, 3 ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ để ɢɪúᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄũɴɢ ɴʜư ʙỏ ǫᴜᴀ ʟỗɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ôᴛô để ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴋɪểᴍ địɴʜ.

Hàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ôɴɢ Hà ᴠà 3 ᴄáɴ ʙộ Cụᴄ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟà ɢɪốɴɢ ɴʜᴀᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴍứᴄ độ ᴠà số ᴛɪềɴ ɴʜậɴ ʜ.ốɪ ʟ.ộ ʟà ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Rà sᴏáᴛ, xử ʟý ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ

Νụ áɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 10/2022. Kʜɪ đó, ʟựᴄ ʟượɴɢ CSGT TP.HCM đã ᴄʜặɴ ᴅừɴɢ xᴇ ᴛảɪ 50ʜ-100.20 ᴛʀêɴ đườɴɢ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜàɴʜ ᴛʜùɴɢ ᴠà ɢɪấʏ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ.

Qᴜᴀ ᴋếᴛ ǫᴜả đᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛʜùɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠề ᴄʜɪềᴜ ᴅàɪ, ʀộɴɢ, ᴄᴀᴏ ᴠà đốɪ ᴄʜɪếᴜ ᴠớɪ sổ ɢɪấʏ ᴋɪểᴍ địɴʜ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴋʜớᴘ ᴠớɪ ᴛʜôɴɢ số ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʀêɴ ɢɪấʏ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴅᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ địɴʜ 62-03ᴅ ᴄấᴘ. Tʜấʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ08 ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴛàɪ xế, ᴄʜủ xᴇ ᴠà ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ để ʟàᴍ ʀõ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴋʜáᴍ xéᴛ 13 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʙᴀᴏ ɢồᴍ: 5 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ: Lᴏɴɢ Aɴ, Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ, Bếɴ Tʀᴇ, Đồɴɢ Tʜáᴘ, Sóᴄ Tʀăɴɢ; 8 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ TP.HCM, ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ đồ ᴠậᴛ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴅữ ʟɪệᴜ đɪệɴ ᴛ.ử ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ƈσ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋʜ.áᴍ x.éᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ᴄʜỗ ở ᴄủᴀ 84 ʙị ᴄᴀɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ: Đưᴀ ʜ.ốɪ ʟ.ộ, ɴʜậɴ ʜ.ốɪ ʟ.ộ, ᴍ.ôɪ ɢɪ.ớɪ ʜ.ốɪ ʟ.ộ ᴠà ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ. Tʀᴏɴɢ đó ᴄó 80 ʙị ᴄᴀɴ ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠà ᴍ.ôɪ ɢɪ.ớɪ.

ƈσ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜ.áᴍ x.éᴛ ᴛʀụ sở Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Ảɴʜ: ᴛ.ʟ.

Đạɪ ᴛá Tʀầɴ Văɴ Hɪếᴜ, Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, xử ʟý ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜậɴ ʜ.ốɪ ʟ.ộ, ɢ.ɪả ᴍ.ạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM sẽ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʀà sᴏáᴛ ᴛổɴɢ ᴛʜể ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ; ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ để xử ʟý ɴʜữɴɢ ᴛʀạᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄả ɴướᴄ.

Xem thêm: Bắᴛ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà

Nɢàʏ 11-1, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ, ʀᴀ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

ƈσ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʙ.ắ.ᴛ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà

Cʜɪềᴜ 11-1, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ.

Tʜượɴɢ ᴛá Tʀầɴ Tʜị Kɪᴍ Lý, Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đếɴ ɴᴀʏ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋʜ.áᴍ x.é.ᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ᴄʜỗ ở ᴄủᴀ 84 ʙị ᴄᴀɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ Đưᴀ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ᴍ.ô.ɪ ɢɪ.ớɪ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ᴠà ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

Tʀᴏɴɢ đó ᴄó 80 ʙị ᴄᴀɴ ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠà ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴍ.ô.ɪ ɢɪ.ớɪ.

3 ʙị ᴄᴀɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ Pʜòɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ ᴛʜᴜộᴄ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ɢồᴍ Tʀầɴ Aɴʜ Qᴜâɴ, ǫᴜʏềɴ Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ; Đặɴɢ Tʀầɴ Kʜᴀɴʜ, Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜỏɴɢ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ; ᴠà Pʜạᴍ Đứᴄ Nɢọᴄ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪêᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ.

Qᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄử đềᴜ đảᴍ ʙảᴏ, ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠớɪ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, x.á.ᴄ địɴʜ đủ ᴄăɴ ᴄứ, ɴêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ 11-1, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ, ʀᴀ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Vɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ᴛʀêɴ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Hưɴɢ, Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ѕυ̛̣ ʜìɴʜ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄáᴄ ɢɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ đã ᴄʜɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ, ʜàɴɢ ǫᴜý ᴄʜᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜòɴɢ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ ᴛʜᴜộᴄ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ Hà. Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ để ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ.

Tʜượɴɢ ᴛá Tʀầɴ Tʜị Kɪᴍ Lý, Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ

Đâʏ ʟà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ᴍ.ô.ɪ ɢɪ.ớɪ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, đưᴀ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ᴠà ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ở TP.HCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ, Sóᴄ Tʀăɴɢ, Đồɴɢ Tʜáᴘ ᴠà Bếɴ Tʀᴇ.

Cùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Hóᴄ Môɴ (TP.HCM) đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ Hᴏàɴɢ Tấɴ Lựᴄ (34 ᴛᴜổɪ, Gɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ 50-14ᴅ), Bế Bìɴʜ Dươɴɢ (39 ᴛᴜổɪ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ) ᴠà 5 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʀêɴ, ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Tʀướᴄ đó, Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ Vậɴ ᴛảɪ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜắɴɢ ɴɢàʏ 6-1 đã ɢɪᴀᴏ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vũ Hảɪ – Pʜó Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ – đɪềᴜ ʜàɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ôɴɢ Đặɴɢ Vɪệᴛ Hà, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

Tʜɪếᴜ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Hưɴɢ, Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ѕυ̛̣ ʜìɴʜ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ

Tʜᴇᴏ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, đếɴ ɴᴀʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ɢồᴍ 7 đơɴ ᴠị ʟà ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, Pʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ (ᴘᴄ02); Pʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴄʜứᴄ ᴠụ (ᴘᴄ03), ᴄùɴɢ ᴠớɪ ѕυ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ ɢồᴍ: TP Tʜủ Đứᴄ, ǫᴜậɴ 12, Bìɴʜ Tâɴ, ʜᴜʏệɴ Nʜà Bè, Củ Cʜɪ ᴠà Hóᴄ Môɴ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜ.áᴍ x.é.ᴛ đốɪ ᴠớɪ 13 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 8 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ TP.HCM ᴠà 5 Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ, ʙêɴ ᴛʀᴇ, Đồɴɢ Tʜáᴘ, Sóᴄ Tʀăɴɢ.

Qᴜᴀ đó đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ đồ ᴠậᴛ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴅữ ʟɪệᴜ đɪệɴ ᴛ.ử ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố 6 ᴠụ áɴ, ʜơɴ 40 ʙị ᴄᴀɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴍ.ô.ɪ ɢɪ.ớɪ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, đưᴀ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ᴠà ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ.

Côɴɢ ᴀɴ x.á.ᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ đềᴜ ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ. Nʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đượᴄ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ. Cụ ᴛʜể, đã ᴄó ʜơɴ 70.000 ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄơ ɢɪớɪ đượᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅạɴɢ ʟàᴍ ʟᴜậᴛ.

Cáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ đã ᴄấᴘ 52.300 ɢɪấʏ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ. Số ᴛɪềɴ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỉ đồɴɢ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *