T6. Th6 21st, 2024

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

 
Anh chàng xuất ngũ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼ 
Cô mang hoa đến đón người yêu sau 2 năm yêu xa. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼C̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

 
Nam thanh niên mải nói chuyện với gia đình mà không biết bạn gái đang đứng sau lưng. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

 
Vừa nhận ra người yêu, anh chàng vội ôm chầm lấy đầy hạnh phúc. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

 
Những người xung quanh cũng vui vẻ trước khoảnh khắc tình cảm này. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

 
Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. (Ảnh: FB Đ.T.L.C.)

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

̼-̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼-̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼-̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

 
Gia đình hai bạn trẻ cũng vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp của các con. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ò̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

 
Nam thanh niên bất ngờ trước sự nổi tiếng của những bức ảnh. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

 
Bị mẹ gọi hỏi chuyện, chàng trai tỏ ra bối rối. (Ảnh: Chụp màn hình FB Đ.T.L.C.)

̼B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼.̼C̼.̼)̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *