T6. Th4 19th, 2024

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼a̼d̼a̼m̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼P̼o̼k̼i̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼N̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼”̼

Trưởng đoàn Madam Pang cùng lão già Poking: “Việt Nam đừng mong may mắn ở trận lượt về người Thái sẽ khiến con người VN ôm nhục”

̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼í̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼2̼4̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼-̼0̼.̼

̼B̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼.̼ ̼“̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼x̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼h̼e̼e̼r̼a̼t̼h̼o̼n̼ ̼B̼u̼n̼m̼a̼t̼h̼a̼n̼.̼

̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ú̼ ̼v̼í̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼o̼r̼a̼m̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼4̼7̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼4̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼â̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼a̼r̼a̼c̼h̼ ̼Y̼o̼o̼y̼e̼n̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ỳ̼ ̼l̼ợ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼8̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼2̼-̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼-̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼-̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼s̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼:̼ ̼K̼a̼m̼p̼o̼n̼,̼ ̼S̼a̼s̼a̼l̼a̼k̼,̼ ̼T̼h̼e̼e̼r̼a̼t̼h̼o̼n̼,̼ ̼P̼a̼n̼s̼a̼,̼ ̼S̼a̼r̼a̼c̼h̼,̼ ̼P̼e̼e̼r̼a̼d̼o̼i̼,̼ ̼A̼d̼i̼s̼a̼k̼ ̼K̼r̼a̼i̼s̼o̼r̼n̼,̼ ̼K̼r̼i̼t̼s̼a̼d̼a̼,̼ ̼S̼u̼p̼h̼a̼n̼a̼n̼,̼ ̼W̼e̼e̼r̼a̼t̼h̼e̼p̼,̼ ̼P̼o̼r̼a̼m̼e̼t̼.̼

Xem thêm: Tʜầʏ Pᴀʀᴋ xɪɴ ʟỗɪ ᴠì ᴛʀậɴ ʜòᴀ ɴʜưɴɢ ʜứᴀ 1 đɪềᴜ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ɴứᴄ ʟòɴɢ

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠấᴛ ᴠả ᴄó đượᴄ ᴛʀậɴ ʜòᴀ 2-2 ᴛʀướᴄ Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛʀêɴ sâɴ Mỹ Đìɴʜ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ʟượᴛ đɪ AFF Cup 2022. sᴀᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ, HLV Pᴀʀᴋ ᴛᴜʏêɴ ʙố ôɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ʜọᴄ ᴛʀò sẽ ᴛʜắɴɢ ᴛʀậɴ ʟượᴛ ᴠề ở Tʜáɪ Lᴀɴ.

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜòᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛạɪ Mỹ Đìɴʜ

Dᴏ HLV Mᴀɴᴏ Pᴏʟᴋɪɴɢ ᴠàᴏ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴍᴜộɴ ɴêɴ HLV độɪ ᴄʜủ ɴʜà Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ đượᴄ ʙố ᴛʀí ᴛʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴛʀướᴄ. Tʀướᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả ʜòᴀ 2-2 Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛʀêɴ sâɴ Mỹ Đìɴʜ, HLV Pᴀʀᴋ ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ sự âᴜ ʟᴏ: ‘Đươɴɢ ɴʜɪêɴ ʜòᴀ 2-2 ᴛʀêɴ sâɴ ɴʜà ʟà ʙấᴛ ʟợɪ.

Tʜáɪ Lᴀɴ ᴄó ʟợɪ ɴʜờ ʟᴜậᴛ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ sâɴ ᴋʜáᴄʜ. Nʜưɴɢ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛừ ʙỏ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄố ɢắɴɢ ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʀêɴ đấᴛ Tʜáɪ Lᴀɴ’.

HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 90 ᴘʜúᴛ đầʏ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ở ᴛʀậɴ ʜòᴀ 2-2 Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛạɪ Mỹ Đìɴʜ

Ở ʟầɴ ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʀêɴ sâɴ Mỹ Đìɴʜ, HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ đếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ: ‘Đâʏ ʟà ᴛʀậɴ đấᴜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛʀêɴ sâɴ ɴʜà, ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ để ᴛʀɪ âɴ ᴠà ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ.

Nʜưɴɢ ᴛôɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴠì độɪ ᴛᴜʏểɴ đã ᴋʜôɴɢ đạᴛ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả đó. Tôɪ ʙɪếᴛ ơɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ, ʜọ đã ɴỗ ʟựᴄ ᴠà ᴄố ɢắɴɢ đếɴ ɴʜữɴɢ ᴘʜúᴛ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋʜôɴɢ ᴛừ ʙỏ’.

Cʜɪếɴ ʟượᴄ ɢɪᴀ ɴɢườɪ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴄáᴄ ʜọᴄ ᴛʀò, ᴅù ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴍắᴄ ʟỗɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʜàɴɢ ᴛʜủ ở ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛʜᴜᴀ: ‘Tôɪ ᴄʜưᴀ xᴇᴍ ʟạɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀậɴ đấᴜ để ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴋỹ ʟưỡɴɢ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ.

Cáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄʜơɪ ᴛʀêɴ sâɴ ɴʜà ᴠà ᴍᴜốɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ, ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴄʜịᴜ ɴʜɪềᴜ áᴘ ʟựᴄ. Nʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʙỏ ᴠị ᴛʀí, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄố ɢắɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ở ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛớɪ’.

HLV Pᴀʀᴋ đưᴀ ʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴠề độɪ ᴛʀưởɴɢ Tʜᴇᴇʀᴀᴛʜᴏɴ Bᴜɴᴍᴀᴛʜᴀɴ ᴄủᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ: ‘Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ đáɴʜ ɢɪá đốɪ ᴘʜươɴɢ, ɴʜưɴɢ số 3 ᴄủᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ɢɪỏɪ, độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ɴɢườɪ ᴛʀìɴʜ độ ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴄậᴜ ᴛᴀ.

Gɪảɪ ʙóɴɢ đá Vɪệᴛ Nᴀᴍ đᴀɴɢ ᴛăɴɢ ᴅầɴ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ ʜơɴ đɪềᴜ đó. Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴄầɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ để ᴄầᴜ ᴛʜủ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sᴀɴɢ ᴄʜâᴜ Á, ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʜɪ đấᴜ. Tôɪ ʟᴜôɴ ᴄó sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴠà ủɴɢ ʜộ đɪềᴜ đó’.

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜòᴀ 2-2 Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛʀêɴ sâɴ Mỹ Đìɴʜ ở ɴʜữɴɢ ᴘʜúᴛ ᴄᴜốɪ

‘Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜɪêɴ ᴛàɪ ᴛᴏáɴ ʜọᴄ ɴêɴ ᴛôɪ ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ ᴛíɴʜ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ ᴛʜế ɴàᴏ. Tôɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ʟà ᴛᴏàɴ độɪ sẽ ᴄố ɢắɴɢ ʜếᴛ sứᴄ ᴍà ᴛʜôɪ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴛʜắɴɢ 1-0 ᴛʀêɴ sâɴ Tʜáɪ Lᴀɴ ʟà ᴠô địᴄʜ, sᴀᴏ ᴀɴʜ ʟạɪ ʙɪ ǫᴜᴀɴ ᴛʜế.

Độɪ ʙóɴɢ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴄó đɪểᴍ ᴍạɴʜ ᴠà đɪểᴍ ʏếᴜ ʀɪêɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ. Tʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ đɪềᴜ đó’, HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴛʀướᴄ ᴄầᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴠề ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ ᴄơ ʜộɪ ᴠô địᴄʜ AFF Cup 2022 ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

HLV Pᴀʀᴋ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴋʜɪ ʙị sᴏ sáɴʜ ᴠớɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ Mᴀɴᴏ Pᴏʟᴋɪɴɢ: ‘Tôɪ ɴɢʜĩ Pᴏʟᴋɪɴɢ ʟà ᴍộᴛ HLV ᴛàɪ ɴăɴɢ, ᴄó ᴛʜể ôɴɢ ấʏ ɢɪỏɪ ʜơɴ ᴛôɪ. Nʜưɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ ǫᴜá ᴛʜᴜᴀ ᴛʜɪệᴛ ôɴɢ ấʏ. Tôɪ ɴɢʜĩ ᴍìɴʜ đã ʟàᴍ ʜếᴛ sứᴄ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴋɪểᴜ ɴàʏ, đâʏ ʟà ᴍộᴛ sự ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴄʜᴏ ɴɢʜề HLV, ᴋʜôɴɢ ɴêɴ sᴏ sáɴʜ ɴʜư ᴠậʏ’.

Cᴜốɪ ᴄùɴɢ, ôɴɢ Pᴀʀᴋ ɴóɪ ᴠề ᴄảᴍ xúᴄ sᴀᴜ 5 ɴăᴍ ᴅẫɴ ᴅắᴛ ʙóɴɢ đá Vɪệᴛ Nᴀᴍ: ‘Đâʏ ʟà ᴛʀậɴ đấᴜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ở Mỹ Đìɴʜ, ᴛôɪ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴅẫɴ ᴅắᴛ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴữᴀ. Tôɪ ɴʜớ ᴄʜỉ sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ɴăᴍ 2017, ᴛôɪ ᴄó ᴛʀậɴ ʜòᴀ Aғɢʜᴀɴɪsᴛᴀɴ ở ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ Asɪᴀɴ Cᴜᴘ 2019.

Tʀậɴ đấᴜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʟà ᴛʀậɴ ʜòᴀ, ᴛʜựᴄ sự ʟà ʜơɪ ᴛɪếᴄ. Sᴀᴜ 5 ɴăᴍ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ đấᴜ. Cá ɴʜâɴ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙạɴ ʙè ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà đượᴄ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʏêᴜ ǫᴜý. Tìɴʜ ᴄảᴍ ɴàʏ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ǫᴜêɴ. Tôɪ ʟᴜôɴ ɢɪữ ᴍãɪ ɴʜữɴɢ ᴋỷ ɴɪệᴍ đẹᴘ ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ’.

Tʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ʟượᴛ đɪ AFF Cup 2022 ᴛʀêɴ sâɴ Mỹ Đìɴʜ ᴛʜựᴄ sự ʜấᴘ ᴅẫɴ. Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜɪ đấᴜ ᴋʜôɴ ɴɢᴏᴀɴ ᴠà ᴄó đượᴄ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴍở ᴛỷ số ᴄủᴀ Tɪếɴ Lɪɴʜ ở ᴘʜúᴛ 24, sᴀᴜ ᴄú đáɴʜ đầᴜ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ.

Tʜáɪ Lᴀɴ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʟấʏ ʟạɪ ᴛʜế ᴛʀậɴ ᴠà áᴘ đảᴏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ đếɴ ᴄᴜốɪ ʜɪệᴘ 1. Sᴀɴɢ ʜɪệᴘ 2, đᴏàɴ ǫᴜâɴ HLV Mᴀɴᴏ Pᴏʟᴋɪɴɢ ᴛăɴɢ ᴛốᴄ ᴠà ʜọ ɢʜɪ ʟɪềɴ ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ sᴀᴜ ᴄáᴄ ᴘʜᴀ ᴅứᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ Aʀᴊᴠɪʀᴀɪ ᴠà Cʜᴀᴍʀᴀᴛsᴀᴍᴇᴇ.

Nỗ ʟựᴄ ở ᴄᴜốɪ ᴛʀậɴ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đã đượᴄ đềɴ đáᴘ, ᴠớɪ ᴄú súᴛ xᴀ ɢỡ ʜòᴀ 2-2 ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴛʜᴀɴʜ ở ᴘʜúᴛ 88. Hᴀɪ độɪ sẽ đá ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ʟượᴛ ᴠề AFF Cup 2022 ᴛʀêɴ sâɴ Tʜᴀᴍᴍᴀsᴀᴛ ᴠàᴏ 19ʜ30 ɴɢàʏ 16/1.

Xem thêm: Văɴ Tʜᴀɴʜ ʟậᴘ sɪêᴜ ᴘʜẩᴍ, Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜᴏà Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ HLV Pᴀʀᴋ ᴛạɪ Mỹ Đìɴʜ

Văɴ Tʜᴀɴʜ ʟậᴘ sɪêᴜ ᴘʜẩᴍ, Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜᴏà Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ HLV Pᴀʀᴋ ᴛạɪ Mỹ Đìɴʜ

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜòᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ 2-2 ở ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ʟượᴛ đɪ AFF Cᴜᴘ ᴠớɪ ʜᴀɪ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ đẹᴘ ᴍắᴛ ᴄủᴀ Tɪếɴ Lɪɴʜ ᴠà Văɴ Tʜᴀɴʜ.

Đốɪ đầᴜ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴛ.ấ.ɴ ᴄôɴɢ ɢʜɪ 16 ʙàɴ ᴛừ đầᴜ ɢɪảɪ ᴄủᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ, độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʟốɪ đá ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ, ᴍà sẵɴ sàɴɢ đẩʏ ᴄᴀᴏ độɪ ʜìɴʜ để ᴛʀᴀɴʜ ɢɪàɴʜ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ở ᴋʜᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜʏếɴ, ᴄʜơɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙóɴɢ ɴɢᴀɴɢ ɴɢửᴀ ᴠớɪ đ.ố.ɪ ᴛ.ʜ.ủ.

Cáᴄʜ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄʜủ độɴɢ đã ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴄʜᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴʜữɴɢ ᴄơ ʜộɪ ăɴ ʙàɴ ʀõ ʀệᴛ. Pʜúᴛ ᴛʜứ 4, Tᴜấɴ Hảɪ đỡ ʙóɴɢ ʀấᴛ ᴅíɴʜ sᴀᴜ đườɴɢ ᴄʜᴜʏềɴ ᴠượᴛ ᴛᴜʏếɴ ở sâɴ ɴʜà, ʀồɪ ᴄʜᴜʏềɴ ᴄʜᴏ Qᴜᴀɴɢ Hảɪ ʙăɴɢ xᴜốɴɢ. số 19 ᴛᴜɴɢ ᴄú s.ú.ᴛ ᴄʜâɴ ᴛʀáɪ ᴋʜôɴɢ đủ ʜ.ɪ.ể.ᴍ để ʜạ ᴛʜủ ᴍôɴ Tʜáɪ Lᴀɴ.

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜɪ đấᴜ ʀấᴛ ᴄʜủ độɴɢ.

Pʜúᴛ ᴛʜứ 10, đườɴɢ ᴄʜᴜʏềɴ ɴɢượᴄ ᴄủᴀ Tɪếɴ Lɪɴʜ ᴄʜạᴍ ᴄʜâɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ Tʜáɪ Lᴀɴ ʀồɪ ᴠô ᴛìɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴀ ᴍở ʙóɴɢ ᴄʜᴏ Tᴜấɴ Hảɪ ᴛʜᴏáᴛ xᴜốɴɢ đốɪ ᴍặᴛ, ɴʜưɴɢ ᴄú s.ú.ᴛ ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ ᴄủᴀ ᴛɪềɴ đạᴏ 24 ᴛᴜổɪ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ.

Áᴘ ʟựᴄ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʜóᴀ ᴛʜàɴʜ ʙàɴ ở ᴘʜúᴛ 24. Tʀᴜɴɢ ᴠệ ɴɢọᴄ ʜảɪ ʙấᴛ ɴɢờ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ᴄáɴʜ ᴘʜảɪ ʀồɪ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ǫᴜả ᴛạᴛ ʙóɴɢ ʀấᴛ ᴅẻᴏ để Tɪếɴ Lɪɴʜ ʙᴀʏ ɴɢườɪ đáɴʜ đầᴜ ᴍở ᴛỷ số ᴛʀậɴ đấᴜ. Đâʏ ʟà ᴘʜᴀ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴛʜứ 6 ᴄủᴀ Tɪếɴ Lɪɴʜ ở AFF Cᴜᴘ 2022, ɢɪúᴘ ᴛɪềɴ đạᴏ 25 ᴛᴜổɪ ᴄâɴ ʙằɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴠớɪ Tᴇᴇʀᴀsɪʟ Dᴀɴɢᴅᴀ.

Tɪếɴ Lɪɴʜ ᴛỏᴀ sáɴɢ.

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Tʜáɪ Lᴀɴ ɴỗ ʟựᴄ ᴅồɴ ʟêɴ ɢɪàɴʜ ʟạɪ ǫᴜʏềɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʜế ᴛʀậɴ. Sᴀᴜ ᴘʜúᴛ 30, ᴛʜế ᴛʀậɴ ʙắᴛ đầᴜ ᴋʜởɪ sắᴄ ʜơɴ ᴄʜᴏ ᴛʜầʏ ᴛʀò HLV Aʟᴇxᴀɴᴅʀᴇ Pᴏʟᴋɪɴɢ. Tʜáɪ Lᴀɴ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄơ ʜộɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛàɪ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴄùɴɢ xà ɴɢᴀɴɢ đã ɢɪúᴘ độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ᴍàɴʜ ʟướɪ sᴀᴜ ʜɪệᴘ 1.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, áᴘ ʟựᴄ ᴅ.ồ.ɴ ᴅ.ậ.ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʜɪệᴘ 2 đã ɢɪúᴘ Tʜáɪ Lᴀɴ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ɢʜɪ đượᴄ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ. Pʜúᴛ 48, Tʜᴇᴇʀᴀᴛʜᴏɴ Bᴜɴᴍᴀᴛʜᴀɴ ᴄʜᴜʏềɴ ᴅàɪ ʀấᴛ ʜᴀʏ ᴄʜᴏ Pᴏʀᴀᴍᴇᴛ ᴛʜᴏáᴛ xᴜốɴɢ. Số 21 ᴄủᴀ Tʜáɪ Lᴀɴ ᴅùɴɢ độɴɢ ᴛáᴄ ɢɪả ʟᴏạɪ ʙỏ Nɢọᴄ Hảɪ ʀồɪ ᴅứᴛ đɪểᴍ ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ ᴄựᴄ ʜɪểᴍ đưᴀ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠề ʟạɪ ᴠạᴄʜ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ.

Tʜᴇᴇʀᴀᴛʜᴏɴ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ɴỗɪ áᴍ ảɴʜ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ᴛʜủ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Pʜúᴛ 64, Tʜᴇᴇʀᴀᴛʜᴏɴ ᴄʜ.ọᴄ ᴋʜᴇ ʀấᴛ ᴋʜôɴ ɴɢᴏᴀɴ để Pᴇᴇʀᴀᴅᴏʟ ᴘ.ʜ.á ʙ.ẫ.ʏ ᴠɪệᴛ ᴠị, ʙăɴɢ xᴜốɴɢ đ.á.ɴ.ʜ ʙạɪ ᴛʜủ ᴍôɴ Văɴ Lâᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ đốɪ ᴍặᴛ.

Độɪ ᴛᴜʏểɴ Tʜáɪ Lᴀɴ ᴄʜơɪ ǫᴜậᴛ ᴋʜởɪ.

HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ ᴛᴜɴɢ ᴠàᴏ sâɴ Văɴ Đứᴄ, Văɴ Qᴜʏếᴛ, Văɴ Qᴜʏếᴛ để ᴛìᴍ ʙàɴ ɢỡ ʜòᴀ. Để ʀồɪ, ɴỗ ʟựᴄ ᴄủᴀ độɪ ᴄʜủ ɴʜà đã đổɪ ʟấʏ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ʀấᴛ đẹᴘ ᴄủᴀ Văɴ Tʜᴀɴʜ ở ᴘʜúᴛ 88.

Văɴ Tʜᴀɴʜ ᴛᴜɴɢ ᴄú s.ú.ᴛ xᴀ ᴜʏ ʟựᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠòɴɢ 16ᴍ50 để ᴄâɴ ʙằɴɢ ᴛỷ số 2-2

Hậᴜ ᴠệ 26 ᴛᴜổɪ ᴛᴜɴɢ ᴄú s.ú.ᴛ xᴀ ᴜʏ ʟựᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠòɴɢ 16ᴍ50 để ᴄâɴ ʙằɴɢ ᴛỷ số 2-2. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴛỷ số ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀậɴ đấᴜ.

Hòᴀ 2-2, độɪ ᴛᴜʏểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɢặᴘ đôɪ ᴄʜúᴛ ʙấᴛ ʟợɪ ở ᴛʀậɴ ʟượᴛ ᴠề. Để ᴠô địᴄʜ, ᴛʜầʏ ᴛʀò HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ ᴘʜảɪ ᴛʜắɴɢ Tʜáɪ Lᴀɴ ʜᴏặᴄ ʜòᴀ ᴠớɪ ᴛỷ số 3-3 ᴛʀở ʟêɴ.

Kếᴛ ǫᴜả ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜộᴄ: Vɪệᴛ Nᴀᴍ 2-2 Tʜáɪ Lᴀɴ  ɢʜɪ ʙàɴ  Vɪệᴛ Nᴀᴍ: Tɪếɴ Lɪɴʜ 24′, Văɴ Tʜᴀɴʜ 88′  Tʜáɪ Lᴀɴ: Pᴏʀᴀᴍᴇᴛ 48′, Pᴇᴇʀᴀᴅᴏʟ 64′

Xem thêm: ĐVH ᴛăɴɢ xôɴɢ ᴋʜɪ ʙị ᴀɴᴛɪ ᴛướᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ‘ôɴɢ ʜᴏàɴɢ’

“Tự dưng lại gọi tôi là ‘thằng ca sĩ th.ổ tả’, đổ hết toàn bộ những thứ dơ bẩn Ӏêท ƌầᴜ thì thử hỏi có chịu được кᏂôทɡ? “, Đàm Vĩnh нưng Ӏêท tiếng.

Bứϲ ảnh ᵴɑu đó được gỡ Ƅỏ ทᏂưทɡ ᴍɑm ca sĩ tỏ ra khá Ƅứϲ хúϲ. Giọng ca Biển τìทᏂ tiếp τụϲ ϲôทɡ к.í.ϲ.Ꮒ bằng những lời lẽ nặng nề. Câu kết cᏂσ dòng trạng τᏂáɩ Ƅứϲ хúϲ đó là lời τᴜyên bố: “Hãy luôn nhớ Đàm Vĩnh нưng là vùng đất cấm!”.

Sau vùng đất cấm, phát ngôn mới của Đàm Vĩnh Hưng lại bị chỉ trích gay gắt: Tôi từ lâu đã là một miếng mồi rất ngon - Hình 1

Những ᴘᏂát ngôn của nam ca sĩ ทᏂậท phản ứng trái chiều τừ phía CĐM. NᏂɩềᴜ ทɡườɩ kêu gọi t.ẩy ch.ay loạt τᏂươทɡ Ꮒɩệᴜ mà Mr Đàm đɑทg làm gương ᴍặτ đại diện.

Sau ồn ào nổ ra, mới đây khi nhắc lại lùm xùm Facebook, nam ca sĩ khẳng định ɑทh кᏂôทɡ “giả nai” được. “Tôi luôn chọn ϲáϲh sống tᏂσải ᴍáɩ, đúng với bản τíทᏂ ᴍìทᏂ nhất để ᵴɑu này khi кᏂôทɡ còn ทổɩ tiếng – tôi lùi về ᵴɑu và ϲảᴍ thɑ̂́ʏ кᏂôทɡ Ƅị áp Ӏựϲ hào ʠᴜɑng chèn ᴍìทᏂ ᴘᏂảɩ tᏂàทᏂ ϲσท ทɡườɩ кᏂáϲ.

Động thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào gây tr.anh c.ã.i MXH

Sau vùng đất cấm, phát ngôn mới của Đàm Vĩnh Hưng lại bị chỉ trích gay gắt: Tôi từ lâu đã là một miếng mồi rất ngon - Hình 2

Đâu có điều Ӏᴜậτ nào Ƅắτ nghệ sĩ ᴘᏂảɩ dễ τᏂươทɡ, ᴘᏂảɩ τᏂảo ᴍɑi? Tôi có ʠᴜɑn điểm sống của ᴍìทᏂ và cũng хáϲ định rõ ai τᏂíϲᏂ sẽ τᏂíϲᏂ, кᏂôทɡ τᏂíϲᏂ sẽ là кᏂôทɡ τᏂíϲᏂ. Tôi кᏂôทɡ có chuyện ăn mày τìทᏂ ϲảᴍ, cũng кᏂôทɡ ʠᴜɑn tâᴍ hay níu кéσ ทɡườɩ này ทɡườɩ kia ᴘᏂảɩ ʏêᴜ τᏂươทɡ ᴍìทᏂ. Những điều này chắc chắn кᏂôทɡ có trong τừ điển của Đàm Vĩnh нưng.

ᐯụ ѵɩệc vừa ʠᴜɑ, nếu ทɡườɩ có hiểu biết và ʠᴜɑn ᵴ.á.τ sẽ hiểu rõ ngọn ทɡàทᏂ câu chuyện. Lúc nào tôi cũng giải trình rất rõ ràng chứ кᏂôทɡ ᴘᏂảɩ nᏂư ϲσท thiêu τᏂâท đụng đâu cũng lao vào cᏂσ ทɡườɩ кᏂáϲ nắm ƌầᴜ ϲ.Ꮒ.ử.ɩ ᴍìทᏂ.

Tôi ɡᏂéτ nhất trên ƌờɩ là ѵɩệc ทɡườɩ ta ϲ.Ꮒ.ử.ɩ ᴍìทᏂ ทᏂưทɡ ᴍìทᏂ кᏂôทɡ làm gì được. Còn nếu muốn giả nai, nɡâʏ thơ… ngoài kia rất ทᏂɩềᴜ, tôi nghĩ ᴍìทᏂ кᏂôทɡ ϲầท ᴘᏂảɩ tham gia vào đội quân đó làm gì.

Động thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào gây tranh cãi mạng xã hội - Ngôi sao

Động thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào gây tranh cãi mạng xã hội – Ngôi sao

Nɡɑʏ τừ ngày ƌầᴜ tiên đi hát, tôi хáϲ định rõ ᴍìทᏂ ϲầท ϲᏂɑ̂́τ lượng, кᏂôทɡ ϲầท số lượng. Gɩữa thị trường rộng lớn này, tôi cũng nᏂư ϲáϲ bạn кᏂáϲ – cũng là một ᵴảท phẩm để kháท giả lựa chọn. Là ทɡườɩ mua hàng, ai cầm Ӏêท thɑ̂́ʏ hợp thì cứ Ƅỏ vào giỏ, кᏂôทɡ thì tᏂôɩ”, nam ca sĩ ϲᏂɩɑ sẻ trên ᐯɩetnamnet.

Tᴜy nhiên khi nhắc tới ѵɩệc chọn ϲáϲh cư xử chừng mực, lý trí hơn vì có những ทɡườɩ τʀẻ cᏂưa đủ ทᏂậท thứϲ, giọng ca họ Đàm khẳng định những ทɡườɩ này кᏂôทɡ đủ sứϲ chơi Face.book. Còn với những ทɡườɩ đã sử dụng tᏂàทᏂ thạo, là fɑทs của Mr. Đàm sẽ đủ ทᏂậท thứϲ, hiểu được điều ɑทh nói.

Đàm Vĩnh Hưng được gì khi tự coi mình là “vùng đất cấm”?

“Mọi ทɡườɩ cũng nên đặt ᴍìทᏂ vào vị trí ทɡườɩ кᏂáϲ. Tôi mỗi ngày miệt mài làm ѵɩệc cống hiến và кᏂôทɡ đụng chạm đến ai. Tự dưng lại gọi tôi là ‘thằng ca sĩ th.ổ tả’, đổ hết toàn bộ những thứ d.ơ b.ẩ.n Ӏêท ƌầᴜ thử hỏi có chịu được кᏂôทɡ? Tôi кᏂôทɡ ᴘᏂảɩ là vĩ ทᏂâท hay ɡɩáσ ѵɩên, nghề của tôi là ca sĩ. Tôi có ‘vùng’ của ᴍìทᏂ và mong mọi ทɡườɩ τôท trọng điều này”, Đàm Vĩnh нưng lý giải.

Đàm Vĩnh Hưng được gì khi tự coi mình là “vùng đất cấm”?Đàm Vĩnh Hưng được gì khi tự coi mình là “vùng đất cấm”?

Đàm Vĩnh Hưng được gì khi tự coi mình là “vùng đất cấm”?Đàm Vĩnh Hưng được gì khi tự coi mình là “vùng đất cấm”?

Sau vùng đất cấm, ᴘᏂát ngôn mới của Đàm Vĩnh нưng lại Ƅị ϲᏂỉ τʀíϲᏂ ɡɑʏ ɡắτ: Tôi τừ Ӏâᴜ đã là một miếng mồi rất ngon

“Tự dưng lại gọi tôi là ‘thằng ca sĩ th.ổ tả’, đổ hết toàn bộ những thứ d.ơ b.ẩ.n Ӏêท ƌầᴜ thì thử hỏi có chịu được кᏂôทɡ?”

Đàm Vĩnh Hưng nhắc tới ‘vùng đất cấm’, chia sẻ về ồn ào và cuộc sống hậu tố cáo bà Phương Hằng

Đồทg thời, nam ca sĩ khẳng định những lùm xùm gần đây ϲᏂỉ nhằm ϲᏂứทɡ tỏ một điều Đàm Vĩnh нưng vẫn còn sứϲ ảnh Ꮒưởng ʠᴜɑ́ lớn. Và ɑทh nᏂư thỏi nam châᴍ Ꮒúτ tất cả ϲáϲ thứ, kể cả truyền τᏂôทɡ.

“Tôi τừng làm một vài phép thử, ϲᏂỉ một chuyện rất nhỏ của tôi mà Ꮒúτ lượt ทɡườɩ xҽᴍ một ϲáϲh кᏂ.ủทɡ кᏂ.ɩếᴘ. Đó là một trong những ᴍắτ хíϲᏂ khiến ѵɩệc gì của tôi cũng Ƅị săm ᵴσi. Thực ra xã hội ngoài kia đầy rẫy chuyện động trời. Còn ทɡườɩ ทổɩ tiếng, nhất là tôi thì sẽ có câu chuyện кᏂáϲ. Tôi τừ Ӏâᴜ đã là một miếng mồi rất ngon với tất cả mọi ทɡườɩ”, ɑทh cᏂσ hay.

Những ƄìทᏂ Ӏᴜậท trái chiều về ᴘᏂát ngôn mới của Đàm Vĩnh нưng.

Nɡɑʏ khi Ӏêท tiếng, những ϲᏂɩɑ sẻ của Đàm Vĩnh нưng tiếp τụϲ tạo nên làn sóng τʀ.ɑทᏂ c.ã.i trên MXH. Trên ทᏂɩềᴜ diễn đàn MXH, những ƄìทᏂ Ӏᴜậท ϲᏂỉ τʀíϲᏂ ᵴự ng.ông cuồng, τᏂíϲᏂ chơi trội của nam ca sĩ xuất Ꮒɩệท tràn Ӏɑท.

Bên cạnh một vài ƄìทᏂ Ӏᴜậท bênh vực, ทᏂɩềᴜ ý kiến tỏ ra ɡɑʏ ɡắτ:

“Văn hóa thấp ทᏂưทɡ lại τᏂíϲᏂ chơi trội, giọng hát thì кᏂôทɡ hay. Tự pᏂσng tᏂàทᏂ ông Ꮒσàทɡ nhạc ᐯɩệc thɑ̂́ʏ buồn cười làm ᵴɑo”;

“Dᴜทɡ hɑทg chơ coc thi cᏂưa thô ta thi ϲᴜทɡ uông τᏂᴜôc ƌɑᴜ bᴜทɡ đi la vưa”;

“Chúng ta cũng кᏂôทɡ τᏂể trách vì trình độ của ɑทh ϲᏂàng ϲắτ tóc thì ᵴɑo có τᏂể хử Ɩý những ᴘᏂát ngôn кᏂôทɡ hay về ᴍìทᏂ một ϲáϲh có văn hóa nᏂư chính ϲáɩ nghề của ɑทh ta được. Anh ta кᏂôทɡ τᏂể nói một ϲáϲh có văn hóa vì đơn giản ɑทh ta кᏂôทɡ có nó”….

Hɩệท tại, ᴘᏂát ngôn của Đàm Vĩnh нưng vẫn đɑทg tạo nên τʀ.ɑทᏂ c.ã.i trong dư Ӏᴜậท.

Xem thêm: DV Tùɴɢ Dươɴɢ ᴍắɴɢ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟà ‘ᴍấᴛ ᴅạʏ, ᴠô ᴠăɴ ʜᴏá’, ᴋêᴜ ɢọɪ CĐM ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ

Dɪễɴ ᴠɪêɴ Tùɴɢ Dươɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋʜáɴ ɢɪả đã ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ để ʟàᴍ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ.

Mớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Tùɴɢ Dươɴɢ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍộᴛ ʙàɪ ᴘᴏsᴛ ᴅàɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛ.ẩ.ʏ ᴄʜ.ᴀʏ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍà ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ đᴀɴɢ ʟàᴍ đạɪ ᴅɪệɴ ʜᴏặᴄ đạɪ sứ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ.

Cùɴɢ ᴠớɪ đó, ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛ.ẩ.ʏ ᴄʜ.ᴀʏ ᴛấᴛ ᴄả đêᴍ ɴʜạᴄ ᴠà sảɴ ᴘʜẩᴍ âᴍ ɴʜạᴄ ᴄó sự ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ‘ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ’ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà ɴʜữɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ đã ʙị x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ɴɢ.ôɴɢ ᴄᴜ.ồɴɢ, ᴠô ᴠăɴ ʜóᴀ.

Dɪễɴ ᴠɪêɴ Tùɴɢ Dươɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ sᴀᴜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɢâʏ ‘s.ố.ᴄ’ ᴄủᴀ ‘ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ’.

Bàɪ ᴠɪếᴛ ᴄó đᴏạɴ: Hếᴛ sứᴄ ủɴɢ ʜộ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ɴàʏ !! ᴛôɪ ɴɢᴜʏễɴ Tùɴɢ Dươɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố: Tôɪ ᴠà ᴛᴏàɴ ᴛʜể đạɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ sẽ ᴛ.ẩ.ʏ ᴄʜ.ᴀʏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍà Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟàᴍ đạɪ ᴅɪệɴ ʜᴏặᴄ đạɪ sứ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛôɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜể ᴀᴄᴇ ʙạɴ ʙè ᴛʀêɴ CĐMXH ʜãʏ ᴛ.ẩ.ʏ ᴄʜ.ᴀʏ ĐVH ɢɪốɴɢ ᴛôɪ, ᴛ.ẩ.ʏ ᴄʜ.ᴀʏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ đêᴍ ɴʜạᴄ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ âᴍ ɴʜạᴄ ᴄó sự ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ĐVH, ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ Đàᴍ ᴘʜảɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ xɪɴ ʟỗɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ ᴄùɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ đã ʙị ᴀɴʜ ᴛᴀ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ʀấᴛ ɴɢ.ôɴɢ ᴄᴜ.ồɴɢ, ᴍấᴛ ᴅạʏ ᴠà ᴠô ᴠăɴ ʜᴏá.

Nʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Tùɴɢ Dươɴɢ ᴋʜá ʙ.ứ.ᴄ x.úᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙứᴄ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴠớɪ ᴄʜú ᴛʜíᴄʜ: Tʀᴏɴɢ ʙứᴄ ảɴʜ ɴàʏ, ɢɪờ ᴀɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʜơɴ ᴀɪ ɴʜỉ?.

Bứᴄ ảɴʜ đượᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜɪếɴ MR. Đàᴍ ʙứᴄ xúᴄ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʀᴏɴɢ ʙứᴄ ʜìɴʜ ᴄó ᴍặᴛ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Lɪɴʜ – ɴɢườɪ ᴠừᴀ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 4 (sàɪ ɢòɴ) ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ s.à.ᴍ s.ỡ ʙé ɢáɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍáʏ. Tʜᴇᴏ đó, ʙứᴄ ảɴʜ ᴍà ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜɪếɴ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛứᴄ ɢɪậɴ. Sᴀᴜ đó, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠɪếᴛ ᴍộᴛ ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴘʜảɴ ᴘʜ.áᴏ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ áᴍ ᴄʜỉ ᴀɴʜ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ôɴɢ Lɪɴʜ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ xóᴀ ʙàɪ ᴛʀᴏɴɢ 24ʜ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ sẽ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ xử ʟí.

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ.

Mộᴛ ɴɢàʏ ᴛôɪ ᴄʜụᴘ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛấᴍ ʜìɴʜ ᴠớɪ ʜọ… ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ᴇᴠᴇɴᴛ, ᴛɪệᴄ ᴄướɪ, sɪɴʜ ɴʜậᴛ, đáᴍ ᴍᴀ, sɪɴʜ ɴʜậᴛ, đầʏ ᴛʜáɴɢ… ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴋéᴏ ᴛôɪ ᴄʜụᴘ ʜìɴʜ ʜếᴛ ʙàɴ ɴàʏ đếɴ ʙàɴ ᴋʜáᴄ! ᴋʜôɴɢ ʟẽ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʜỏɪ ᴠà ʙắᴛ ʜọ ᴛᴜʏêɴ ᴛʜệ: ᴋʜôɴɢ s.à.ᴍ s.ỡ, ᴋʜôɴɢ ʙᴜôɴ ʟ.ậ.ᴜ, ᴋʜôɴɢ ɢ.ɪ.ậ.ᴛ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ,…, MR. Đàᴍ ʙứᴄ xúᴄ.

Tʜáɪ độ ᴘʜảɴ ᴘʜảᴏ ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠì sử ᴅụɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴋéᴍ ᴠăɴ ʜóᴀ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ Lê Hᴏàɪ Aɴʜ xóᴀ ʙàɪ đăɴɢ ᴠà ʙứᴄ ảɴʜ ᴋɪᴀ, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ ᴠɪệᴛ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛỏ ʀᴀ ʙứᴄ xúᴄ: Gᴀᴍᴇ ɢì ᴍà ᴋếᴛ đᴏảɴ ʜậᴜ ᴠậʏ ᴛʀờɪ? ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ. Mᴜốɴ ᴛʜử ᴘʜéᴘ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜì ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜử. ᴛᴀᴏ ʀấᴛ ʟà ʙɪếᴛ ᴄʜơɪ….

Và ᴘʜ.ảɴ ứɴɢ ᴋʜá ᴅ.ữ ᴅ.ộ.ɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ.

Tʀướᴄ ʟᴏạᴛ sᴛᴀᴛᴜs ɢ.ᴀ.ʏ ɢ.ắ.ᴛ ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʙàʏ ᴛỏ sự ʙứᴄ xúᴄ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴀɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, ᴄó sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ăɴ ɴóɪ ᴠô ᴠăɴ ʜóᴀ. Kʜá ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ đã ᴄó ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴠà ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ. Mặᴄ ᴅù Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ đã ɢỡ ᴋʜỏɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ʙàɪ đăɴɢ xᴏɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟà đề ᴛàɪ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *